Zacc - minden, ami már leülepedett bennem...

Rendszeres szociális ellátást igényelhetsz, akár jövedelem mellett is, tudtad?!

RENDSZERES SZOCIÁLIS ELLÁTÁS! Egyedülállóként akár 25.650 forintot, családosként akár 45. 569 forintot kaphatsz! Jövedelem mellett is igényelheted!

Az 1993.évi III. törvény 33-34.§-ai, 37-37/B. §-ai valamint a 63/20006. (III.27.) Korm. rendelet 1-13. §-a, 15-17/B. §-ai, 18. §-a rendelkezik a rendszeres szociális segélyről.

 

 

Az ellátást formája: pénzbeli

Az aktív korúak ellátása kinek folyósítható:
– hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személy és annak családja részére nyújtható ellátás.
Aktív korúak ellátása 2 formában adható:
– rendszeres szociális segély
– foglalkoztatást helyettesítő támogatás

Rendszeres szociális segély összege:
1. Egyedül élő jövedelemmel nem rendelkező személy számára
-25.650.- forint, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2014-ben 28.500 Ft) 90 %-a
2. Egyedül élő jövedelemmel rendelkező személy számára
– a 25.650 forint és a személy jövedelmének különbözete.
3. Családban élő számára: a családi jövedelemhatár összege és a személy családjának havi összjövedelme közötti különbözet.

2014 január 1-tól a rendszeres szociális segély legmagasabb összege :
– 45. 569 forint
– 22.769 forint abban az esetben , ha a rendszeres szociális segélyre jogosult személy családja valamelyik tagja foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosult.
Aktív korúak ellátására egy családban csak egy személy lehet jogosult ez alól kivétel ha az egyik a rendszeres szociális segély feltételeinek, a másik meg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás feltételeinek felel meg.

Rendszeres szociális segélyre jogosult az a személy, aki az alábbi feltételek együttes feltételeknek felel meg:

I. egészségkárosodott személy:
1.- legalább 67%-ban elvesztette a munkaképességét
2.- legalább 50% mértékben egészség károsododást szenvedett
3.- a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján az egészségi állapota nem haladja meg az 50%-os mértéket.
vagy
1. – vakok személyi járadékában részesül illetve fogyatékossági támogatásban részesül és a jövedelme valamint a családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át 2014-ben 25.650 ft-ot.

II. Olyan személynek ,
– akinek az álláskereséséi támogatás folyósítási időszaka egy évvel a kérelem benyújtása előtt lejárt vagy
– keresőtevékenység folytatása miatt a folyósítási idő lejárta előtt szüntették meg az álláskereső támogatás folyósítását és a keresőtevékenységet követően nem szerez jogosultságot álláskereséséi támogatásra és családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 90%-át 2014-ben 25.650 ft-ot.
– és öt éven betölti a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt vagy
– 14 évnél fiatalabb kiskorú gyermeket nevel, akinek napközbeni ellátását nem tudja napközbeni ellátást biztosító intézményben biztosítani
– vagy megfelel a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek (mentális, egészségi állapotára, családi körülményeire tekintettel.

III.Olyan személy. aki:
– a kérelem benyújtása előtti 2 évben legalább 1 évig együttműködött az Állami Foglalkoztatási szervvel vagy
– a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül megszűnt a következő rendszeres pénzellátás folyósítása:
– ápolási díj,
– gyermekgondozási segély,
– gyermeknevelési támogatás,
– rendszeres szociális járadék,
– a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka,
– átmeneti járadék,
– rehabilitációs járadék,
– rokkantsági nyugdíj,
– baleseti rokkantsági nyugdíj,
– megváltozott munkaképességű személyek ellátása,
– ideiglenes özvegyi nyugdíj, illetve
– árvaellátásra jogosult gyermekek tartása címén megállapított özvegyi nyugdíjra jogosultság, arra való tekintettel, hogy már egyik gyermeket sem illeti meg árvaellátás.
– közvetlenül a kérelem benyújtását megelőző periódusban legalább 3 hónapig együttműködött az állami foglalkoztatási szervvel.
– jövedelme vagy a családban az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 90%-át és
– a rá irányuló öregségi nyugdíjkorhatárt betölti 5 éven belül vagy
– 14 évnél fiatalabb kiskorú gyermeket nevel, akinek napközbeni ellátását nem tudja napközbeni ellátást biztosító intézményben biztosítani
– vagy megfelel a települési önkormányzat rendeletében meghatározott egyéb feltételeknek (mentális, egészségi állapotára, családi körülményeire tekintettel.

További feltételei a rendszeres szociális segély folyósításának:

– az egészségkárosodottak kivételével fontos az együttműködés a települési önkormányzat által kijelölt együttműködési szervvel, a beilleszkedési programban részt kell venni
– rendeletben szabályozza a települési önkormányzat az együttműködési eljárás szabályait, a beilleszkedést elősegítő program típusait és melyek az együttműködés megszegésének esetei.
– az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeként előírhatja az önkormányzat a lakókörnyezetének a rendezettségének fenntartását, a lakóépülete előtti járdák tisztán tartását, felszólíthatja 5 napos határidő megadásával, hogy végezze el ezeket a feladatokat a jogosult.

forint

Nem illeti meg a személyt az aktív korúak ellátásának folyósítása a következő esetekben:

– előzetes letartóztatásban van,
– elzárás büntetését, illetve szabadságvesztés büntetését tölti,
– az 1993. évi III. törvény 3. § (3) bekezdése alá tartozik, és – a határ menti ingázó munkavállalókat kivéve – tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott,
– gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül,
– gyermekgondozási segélyre jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,
– az Flt. szerint az álláskeresési támogatás megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik,
– katonai szolgálatot teljesít
– közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy
– az Flt. szerint képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül vagy
– a megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesül,
– az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény szerint felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban részesül.

Meg kell szüntetni a jogosultságot az ellátásra, annak a személynek aki a fent felsorolt eseteken túl:
– aki az aktív korúak ellátására való jogosultság feltételeinek vagy
– az annak keretében megállapított pénzbeli ellátás összegének felülvizsgálatára irányuló eljárást akadályozza,
– aki keresőtevékenységet folytat, kivéve
– ha a keresőtevékenység alapjául szolgáló jogviszonyt 90 napot meg nem haladó időtartamra létesítette,
ebbe nem számít bele :
– a közfoglalkoztatás,
– az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett munka
– a háztartási munka.

– aki a rendszeres szociális segély folyósításának időtartama alatt az együttműködésre kijelölt szervvel fennálló együttműködési kötelezettségét neki felróhatóan két éven belül ismételten megszegi.
– akire vonatkozóan az aktív korúak ellátására való jogosultság fennállása alatt a munkaügyi hatóság a jogellenes munkavégzés tényét két éven belül ismételten jogerősen megállapította.

Az ellátás folyósítása:

A jogosult köteles 15 napon belül bejelenteni a lakcímváltozást, ha ezt időben megtette, akkor teljes összegben folyósítja számára a folyósító szerv az ellátást. Az ellátást az új lakcímen kérelmezni kell, a kérelmet a lakcímváltozást követő 30 napon belül kell benyújtani, amit a jegyző engedélyezi a az ellátás folyósítását, így a folytonosság megmarad.
– ha változik az öregségi nyugdíj legkisebb összege, akkor felül kell vizsgálni az ellátások összegét 90 napon belül, 2014-ben nem változott.
– a rendszeres szociális segélyre jogosult személy halála esetén a fel nem vett ellátást egymást követő sorrendben a következő személy veheti fel:
– vele közös háztartásban élő házastárs vagy
– vele közös háztartásban élő élettárs,
– gyermek
– unoka
– szülő
– nagyszülő
– testvér

Szünetel a rendszeres szociális segély folyósítása ha a jogosult :

– 90 napnál nem hosszabb időtartamra létesített jogviszony alapján keresőtevékenységet végez a jogviszony fennállásának időtartama alatt vagy
– olyan képzésben vesz részt, amelynek keretében felzárkózást elősegítő megélhetési támogatásban vagy képzési támogatásként keresetpótló juttatásban részesül, a felzárkózást elősegítő megélhetési támogatás vagy a keresetpótló juttatás folyósításának időtartama alatt.

1 hónapra fel kell függeszteni az ellátás folyósítását ha:
– ha a lakókörnyezete rendben tartására vonatkozó feltételeknek az ellátásra jogosult személy a felszólítás ellenére sem tesz eleget.

A RENDSZERES SZOCIÁLIS SEGÉLY TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁS FORMÁJÁBAN IS NYÚJTHATÓ :

– a települési önkormányzat képviselő-testülete előírhatja rendeletben, hogy a tízezer forintot elérő összegben folyósított rendszeres szociális segély esetében az ellátás összegéből ötezer forintot természetben, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában kell nyújtani.
– a fentieken túl, abban az esetben, ha a családban védelembe vett gyermek él, a települési önkormányzat képviselő-testülete a rendszeres szociális segély természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtásáról dönthet, ennek eljárási szabályait és a természetbeni juttatás formáit rendeletében szabályoznia kell úgy, hogy védelembe vett gyermekenként az ellátás megállapított összegének 20%-a, de összesen legfeljebb 60%-a nyújtható természetben.

TERMÉSZETBENI ELLÁTÁS LEHET:

– Erzsébet-utalvány,
– élelmiszer, –
– tüzelősegély,
– tankönyv- és tanszervásárlás támogatása,
– tandíj,
– közüzemi díjak,
– a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott támogatás
– a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Az igényt a kérelmező lakcíme szerint illetékes polgármesteri hivatalban kell benyújtani.

Az igényt a következő formában kell benyújtani:

-AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSA IRÁNTI KÉRELMET a lakcím szerint illetékes települési önkormányzat szociális ügyekkel foglalkozó osztályán, irodáján lehet igényelni
– 63/2006. (III.27.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltése szükséges, melyet az igénylés helyén lehet beszerezni.

A következő dokumentumokat kell csatolni:

– jövedelemigazolás
– a kormányrendelet 1. számú melléklete szerinti vagyonnyilatkozat
a közös háztartásban élő gyermekre, gyermekekre vonatkozóan az alábbi igazolások:
– ha a tankötelezett korhatárt már betöltötték, a tanulói, hallgatói jogviszony fennállásáról szóló igazolás
– valamint a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos állapotot igazoló orvosi szakvélemény.

EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY ESETÉBEN:

– a fentieken túlmenően a kérelem elbírálásához szükséges
– a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnak (szakértői bizottságnak) az érvényes és hatályos szakhatósági állásfoglalása a munkaképesség legalább 67%-os mértékű csökkenéséről
– illetve a legalább 50%-os mértékű egészségkárosodásról
– vagy az egészségi állapot minősítéséről vagy
– a Magyar Államkincstár illetékes területi szervének igazolása arról, hogy a kérelmező vakok személyi járadékában, illetve fogyatékossági támogatásban részesül.
FONTOS: amennyiben az egészségkárosodott személy a kérelméhez a fent említett szakhatósági állásfoglalást vagy szakvéleményt nem csatolta, a hatóság a szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkeresi a szakértői bizottságot

NEM EGÉSZSÉGKÁROSODOTT SZEMÉLY ESETÉBEN:
– szükséges még a Munkaügyi Központ igazolása az álláskeresési támogatás folyósítása időtartamának lejártáról
– illetve arról, hogy álláskeresési támogatásra való jogosultsága nem áll fenn
– vagy a megelőző együttműködés teljesítéséről.
Amennyiben az igénylő “A jogosultság feltételei” részben felsorolt rendszeres pénzellátás megszűnése után igényli a támogatást, szükséges még:
– Az ellátás megszüntetéséről szóló határozat
– ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy 14 éven aluli gyermekének napközbeni ellátása nem biztosított akkor a közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek estében szükséges csatolni az intézmény igazolását, hogy nem tudja biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.
– egyéb esetben a jegyző hivatalból vizsgálja a gyermek napközbeni ellátást biztosító intézményben történő elhelyezésének lehetőségét.

HA AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁGOT AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉTŐL SZÁMÍTOTT 30 NAPON BELÜL BENYÚJTOTT KÉRELEM ALAPJÁN ÁLLAPÍTJÁK MEG, ABBAN AZ ESETBEN AZ ELLÁTÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG KEZDŐ NAPJA AZ ÁLLÁSKERESÉSI TÁMOGATÁS KIMERÍTÉSÉT KÖVETŐ NAP.

JOGORVOSLAT:
– Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet.
-A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.
– AZ AKTÍV KORÚAK ELLÁTÁSÁRA VALÓ JOGOSULTSÁG elbírálása a jegyző hatáskörébe tartozik.
– Az igénylő jogorvoslati kérelemmel a szociális hatósághoz fordulhat.
– A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni a döntés közlésétől számított 15 napon belül, amely a megtámadott döntést hozta.
– BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATRA csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban az igénylő vagy az igénylők valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette.
Az igénylő a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró illetékes bíróságtól, a határozat közlésétől számított 30 napon belül a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával.

Fontosabb fogalom meghatározások:
– aktív korú: a a 18. életévet betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személy.
-családi jövedelemhatár: a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 90%-nak a szorzata.
– fogyasztási egység: a családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma
– arányszámok:
1.- az első nagykorú családtag arányszáma 1,0
– gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 1,2
2. a házas- vagy élettárs arányszáma 0,9
3. az első és második gyermek arányszáma gyermekenként 0,8
4. minden további gyermek arányszáma gyermekenként 0,7
5. a fogyatékos gyermek arányszáma 1,0
6. az 1 és 2 és 5 alpontok szerinti arányszám 0,2-vel növekszik, ha a személy fogyatékossági támogatásban részesül.
– egyedülállóaz a személy:
– aki hajadon
– nőtlen
– özvegy
– elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.

(Személy szerint az Egyetemes alapjövedelem mellett teszem le a voksot, de amíg nem lesz valami emberibb megoldás, ezt kell használnia annak, aki rászorul. Sajnálom, és együtt érzek a nehéz anyagi körülmények között lévő emberekkel, remélem egy rövid időre ez is kihúzza őket a bajból.)

Közreadta: Gini Papp – Zacc
Forrás

Kérlek oszd meg ezt a cikket, mert nagyon sok rászoruló ember él Magyarországon! 

289ezer forintot kérhetsz vissza a NAV-tól, ha tényleg beteg vagy!

Kommentek


Kommenteléshez kérlek, jelentkezz be:

| Regisztráció


Mobil nézetre váltás Teljes nézetre váltás
Üdvözlünk a Cafeblogon! Belépés Regisztráció Tovább az NLCafé-ra!